Правни
условия

Правни условия

 

Издател: PIERRE FABRE MEDICAMENT, акционерно дружество с опростена структура с основен капитал 57 080 969 евро. Централен офис: Les Cauquillous 81500 Lavaur, Франция. Регистрирано в службата за регистрация на компании в Castres под номер B 326 118 502. ДДС номер: FR35326118502 – Тел: 33 (0) 5 63 58 88 00.

Субект, юридически отговорен за уебсайта: PIERRE FABRE MEDICAMENT

Разработчик на уебсайта: за да се свържете с администратора, кликнете ТУК: tds@wanadoo.fr

Хостинг доставчик: CIS VALLEY, Société Anonymousme Simplifiée, дружество с ограничена отговорност с основен капитал 2 500 000 евро. Регистрирано в службата за регистрация на компании в Бордо под номер B 410 100 747. Централен офис: Chemin de l’Hermite, BP 70081, 33523, Bruges, Франция.

Информация за авторите: Дизайн, създаване, снимки: © TDS – Снимки: © ISTOCK – TERRES DU SUD, 69 AV Des Pyrenees, 31830, Plaisance-du-touch, Франция, ДДС номер: FR 96 409 248 945. Регистрирано в службата за регистрация на компании в Тулуза под номер 409 248 945. Идентификационен номер на Siret: 409 248 945 00035. Собственик: Bérangère Parent. Тел: 33 (0) 5 62 13 56 30.

Дизайн, редакционно съдържание, снимки: Европейска експертна група с подкрепата на PIERRE FABRE MEDICAMENT.

 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА IHReS

 

Целта на настоящите Условия за използване е да се определят условията за достъп и използване на уебсайта с адрес ihscoring.com (наричан по-долу „Уебсайтът“), собственост на PIERRE FABRE MEDICAMENT® („PFM“). С прочитането на настоящите Условия за използване потребителят (наричан по-долу „Потребителят“) посочва съгласието си да бъде обвързан от тях.

Условията за използване се прилагат към всеки Потребител, който се свързва с Уебсайта. Ако Потребителят не се съгласи с Условията за използване, PFM любезно го моли да напусне Уебсайта.

Ако Потребителят е непълнолетен, той се задължава да разглежда Уебсайта само в присъствието на родителите си или на настойник, който предварително е посочил съгласието си с Условията за използване.

Уебсайтът може да се разглежда и използва само за лични, нетърговски цели.

Потребителят се задължава, в най-широк смисъл, да не използва Уебсайта или част от него за незаконни цели (авторски права) или за всякакви цели, които противоречат на Условията за използване.

С разглеждането на Уебсайта, Потребителят се съгласява да спазва Условията за използване, публикувани към датата на използване.

 

ЧЛЕН 2 – ОПИСАНИЕ НА УЕБСАЙТА

 

Достъп до Уебсайта може да се извършва само онлайн.

Настоящият Уебсайт е създаден за здравни специалисти като инструмент, който служи за разграничаване на пациенти с инфантилен хемангиом, които изискват незабавно насочване към експертен център, и пациенти, които се нуждаят от редовно наблюдение (наричано по-долу „Услугите“).

В съответствие с член 4 по-долу, окончателното решение за насочване на пациента към експертен център зависи от медицинските специалисти и родителите, а не от PFM.

Уебсайтът по никакъв начин не представлява договорно предложение. Той е безплатен за използване, не предлага нищо за закупуване и не съдържа никакви форми на реклама.
PFM не гарантира точността или изчерпателността на информацията, публикувана на Уебсайта или относно Услугите. PFM ще прави необходимите корекции. Освен това тази информация и тези Услуги могат да бъдат актуализирани в периода между момента, в който Потребителят ги вижда за първи път, и момента, в който ги прочита. Следователно PFM по никакъв начин не гарантира, че тази информация и тези Услуги са точни, пълни и актуални.

Освен ако изрично не е предвидено в други разпоредби, всяка нова характеристика, която подобрява или разширява съществуваща Услуга или Услуги, или всяка нова услуга, стартирана от PFM, се урежда от настоящите Условия за използване.

 

ЧЛЕН 3 – ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА

 

3.1. Технически изисквания

За достъп до Уебсайта Потребителят трябва да притежава необходимите хардуерни и софтуерни ресурси за използване на Интернет. За достъп до Уебсайта чрез компютър, таблет или мобилен телефон (наричан по-долу „Устройството“), Потребителят трябва да притежава подходяща високоскоростна интернет връзка или договор с телефонна компания, който позволява достъп до Интернет чрез компютър, таблет или съвместим мобилен телефон, например смарт телефон (iOS или Android), WAP връзка, Wi-Fi или 3G/4G.

Потребителят потвърждава, че условията на договора му с неговия доставчик на интернет или мобилни телефонни услуги продължават да се прилагат и при използването на Уебсайта. Единствено и само Потребителят носи отговорност за такси, начислени от доставчика във връзка с достъпа до услуги за Интернет връзка, Wi-Fi, WAP и/или 3G/4G и използването на Уебсайта.

При използването на Уебсайта Потребителят се задължава да не пречи или да не нарушава работата на Уебсайта, сървърите и/или мрежите; да не променя, да не адаптира или да не нарушава авторските права на Уебсайта; както и да не променя приложения или уебсайт на трети страни по такъв начин, че да се създаде объркване по отношение на връзката му с Уебсайта.

Потребителят е запознат с ограниченията на интернет мрежите и телекомуникациите и поради това се задължава да:

 • защитава своето Устройство срещу всякакви форми на вируси или всеки неразрешен опит за проникване, достъп и/или използване от трети страни;
 • гарантира, че неговото устройство е инсталирано, използвано и поддържано по необходимите начини, за да може Уебсайтът да функционира правилно.

 

3.2. Задължения на потребителя

Потребителят потвърждава, че Услугите се предоставят „такива, каквито са“.

Потребителят се задължава да използва Уебсайта в съответствие с целите, определени в Условията за използване, да не изопачава целите на Уебсайта и да не се опитва да привлича Потребители към никаква друга услуга.

При използването на Уебсайта Потребителят се задължава да не нарушава действащите закони и разпоредби, особено тези, които се отнасят до интелектуалната собственост, както и да не нарушава правилното функциониране на Уебсайта.

PFM или всяко лице или образувание, посочено от PFM, има право да изтрие или премахне всяко съдържание, което нарушава разпоредбите на настоящите Условия за използване, на действащите разпоредби или което може по друг начин да бъде осъдително.

Потребителят се задължава да не:

 • изтегля, изпраща или съобщава по електронна поща или по всякакъв друг начин съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, злоупотребяващо, клеветническо, вулгарно, нецензурно, омразно или расистко, което представлява тормоз, което застрашава неприкосновеността на личния живот на други хора или е осъдително по всякакъв друг начин;
 • преглежда, показва, изтегля или съобщава всякакви материали със съдържание, което може да наруши действащите закони в страната, в която се разглежда Уебсайтът, особено тези, свързани с интелектуалната собственост;
 • се опитва да заблуждава други Потребители чрез незаконно използване на името или фирменото име на други лица, по-специално чрез представяне като служител или филиал на PFM, модератор, координатор или хостинг доставчик;
 • изтегля, показва или съобщава по електронна поща или по всякакъв друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или друг код, файл или програма, предназначени да нарушат, унищожат или ограничат правилното функциониране на всеки компютърен софтуер или телекомуникационен инструмент, като този списък не е изчерпателен;
 • изтегля, показва или съобщава по електронна поща или по всякакъв друг начин материали, съдържащи насилие или материали, които съдържат патент, регистрирана търговска марка, търговска тайна, право на интелектуална собственост или всякакво друго право на собственост, принадлежащо на други лица;
 • нарушава нормалния поток на диалога или да не увеличава скоростта на превъртане на екрана, така че Потребителите да не могат да следят или да въвеждат писмено диалога си, както и да не прави нищо, което има подобен разстройващ ефект върху способността на Потребителите да съобщават в реално време;
 • възпрепятства или нарушава Услугите или действието на сървърите и мрежите, свързани с Услугите, или пък да отказва да спазва необходимите условия, процедури, общи правила или регулаторни разпоредби, приложими към мрежите, свързани с Услугите;
 • да упражнява тормоз към друг потребител или потребители по всякакъв начин;
 • събира и съхранява лични или идентификационни данни, отнасящи се до други Потребители.

 

3.3 Регистрация

Не се изисква регистрация в уебсайта.

 

ЧЛЕН 4 – ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВЕТИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА УЕБСАЙТА

 

Потребителят на Уебсайта получава Съвети относно управлението на диагностицираните случаи на инфантилен хемангиом (наричани по-долу „Съвети“). Това не означава прехвърляне на собствеността върху Съветите. На Потребителя се предоставя неизключителен достъп и използване на Съветите само за негова лична употреба. Поради тази причина на Потребителя е забранено да копира или възпроизвежда всеки или всички Съвети по какъв да е начин или в какъв да е формат, който съществува сега или в бъдеще, да превежда Съветите на други езици или форма на комуникации или да адаптира Уебсайта.

PFM не носи отговорност за никакви преки или косвени последици и/или загуби или щети, причинени, ако Съветите са неправилни или нарушават авторски права.

Освен това PFM не носи отговорност за Съветите, които ще бъдат предоставени на Потребителите.

И накрая, PFM не дава никаква неявна или изрична гаранция и не поема никаква отговорност във връзка с използването на Съветите. Съветите се предоставят само с информационна цел и трябва да бъдат потвърдени от медицински специалисти, които ще вземат окончателното решение след консултация с родителите, и които поемат пълната отговорност за това окончателно решение.

 

ЧЛЕН 5 – ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

 

5.1 Отговорност

Потребителят единствен е изцяло отговорен за използването на Уебсайта и Съветите. Той се задължава да използва Уебсайта и Съветите в съответствие с предназначението им.

PFM гарантира на Потребителите безпрепятствено използване на Уебсайта и гарантира по-специално, че Уебсайтът е оригинален и не нарушава правата върху интелектуалната собственост, притежавани от трети страни. PFM гарантира, че съдържанието на Уебсайта отговаря на действащите френски законови разпоредби и индустриалните стандарти, които се прилагат към уебсайтове.

Потребителят се задължава да не въвежда доброволно или дори неволно вируси, грешки в програмата или файлове от всякакъв вид, които нарушават правилното функциониране на Уебсайта. Потребителят единствен ще носи пълна отговорност за всяко такова събитие.

За да се гарантира спазването на правата на всички страни, PFM може да предприеме съдебни действия срещу недобросъвестни Потребители.

Потребителят заявява и гарантира, че е отлично запознат с естеството и ограниченията на Интернет, и по-специално, че не винаги може да се разчита на предаването на данни и информация чрез Интернет, тъй като тези данни и информация преминават през различни мрежи с различни технически характеристики и капацитет, и следователно това може да наруши достъпа или да го направи невъзможен в определени моменти.

PFM не носи отговорност за вреди, възникнали от свързването на Потребителя с Уебсайта или използването на Уебсайта и Съветите.

PFM не носи отговорност за грешки, пропуски, вируси или последствия, които могат да възникнат при злоупотреба с Услугите, Съветите или Уебсайта, тъй като PFM е обвързано единствено със задължение за полагане на максимални усилия.

PFM и директорите и служителите на PFM („Пиер Фабр Дермо-козметик“) не носят отговорност за:

 • щети от всякакъв вид, които възникват от свързване, достъп или използване на Уебсайта или Съветите;
 • щети, които пряко или косвено възникват в резултат от разглеждане на Уебсайта или използване на Услугите, достъпни на него;
 • щети, които пряко или косвено възникват в резултат от използването на Уебсайта, включително всякакви финансови или търговски загуби, загуби на бизнес приходи или загуба на Уебсайта или данни в коя да е информационна система, дори ако PFM е запознато с възможността за такива щети.

PFM по никакъв начин не носи отговорност за загуба на информация или за Услугите, нито за какво да е влошаване, произтичащо от тези Услуги. Всички Съвети или Услуги, предоставяни на Уебсайта, не могат да се считат за гаранция от какъвто и да е вид.

При условие, че се спазват приложимите законови и регулаторни разпоредби, PFM не носи отговорност за щети, произтичащи от използването или невъзможността за използване на Уебсайта, а в по-широк смисъл, произтичащи от всяко събитие, свързано с Уебсайта и/или с уебсайт на трета страна. Тези щети включват, но не се ограничават само до загуби на печалба, клиенти, данни или нематериални активи.

 

5.2. Промяна или прекратяване на Уебсайта

PFM полага всички усилия да гарантира, че Уебсайтът е достъпен денонощно 7 дни в седмицата, но не е правно обвързано с това. Следователно PFM може да прекъсне достъпа до него, особено за поддръжка или надграждане. PFM по никакъв начин не носи отговорност за такива прекъсвания или за произтичащите от тях отрицателни последствия за Потребителя или за трети страни.

PFM си запазва правото да променя или изтрива Уебсайта без предварително уведомление и без да носи никаква отговорност. Изтриването или промяната на Уебсайта по никакъв начин не дава правни основания за изплащането на обезщетения на Потребителя, нито за съдебно решение за присъждането на обезщетения.

 

5.3. Гаранции

Потребителят потвърждава и изрично приема, че:

 • използва Уебсайта и Услугите/Съветите изцяло на собствен риск. Услугите се предоставят „такива, каквито са“, а достъпността им зависи от тяхната наличност. PFM не дава явна или изрична гаранция, свързана с (но без да се ограничава само до) качеството и съвместимостта на Услугите при всяко конкретно използване и неспазването на условията за използване на Услугите от Потребителите;
 • PFM не гарантира, че Уебсайтът или Услугите/Съветите ще отговорят на очакванията на Потребителя; че Уебсайтът или Услугите/Съветите ще бъдат непрекъсваеми, подходящи, безопасни и без грешки; че резултатите, които могат да бъдат получени чрез използване на Услугите, ще бъдат точни и надеждни; че качеството на всички Съвети, информация и всякакви други ресурси, получени от Потребителя чрез Услугите, ще отговори на неговите очаквания; и че всички дефекти в използвания софтуер, ако има такива, ще бъдат отстранени;
 • всички ресурси, изтеглени или получени по друг начин, докато използва Услугите, са на собствен риск на Потребителя. Потребителят сам е отговорен за всяка повреда на своя компютър или загуба на данни в резултат от изтеглянето на тези ресурси.

 

ЧЛЕН 6 – ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

Освен ако не е предвидено друго в настоящите Условия за използване, Уебсайтът и всички елементи, които се появяват на него (включително текстове, данни, бази данни, графики, лога, марки, имена на компании, анимации, изображения, видеоклипове, звуци, софтуер и всякакви други елементи) („Елементите“) са изключителна собственост на PFM или на трети страни, които са предоставили на PFM разрешение да ги използва и се уреждат от френското и международното право върху авторските права и в по-широк смисъл върху интелектуалната собственост.
Тези Елементи са защитени от авторски права, права върху интелектуална собственост, марки, патенти, права върху бази данни, търговска тайна и/или всякакви други права върху интелектуална собственост.
Всички права за възпроизвеждане, представителство и обществена комуникация са запазени, включително тези за визуални изображения, снимки, изображения и символи или други подобни. Възпроизвеждането на част или на целия Уебсайт в електронен формат от всякакъв вид е строго забранено без изричното разрешение на PFM.
Марките и логата, използвани на Уебсайта, са защитени с авторски права. Всяко тяхно възпроизвеждане представлява нарушение на авторските права. Всички права са запазени. В съответствие с член L. 122-4 от Френския кодекс за интелектуална собственост всяко представяне или възпроизвеждане без изрично разрешение, било то изцяло или частично и по какъв да е начин, е незаконно и представлява нарушение на авторски права, наказуемо съгласно членове L. 335 -2 и сл. от посочения кодекс.
На Потребителя е забранено да продава, копира, наема, предлага на пазара, прехвърля, преотстъпва или по друг начин да предоставя, променя или адаптира Уебсайта; частично или изцяло да го слива с друг софтуер; да го превежда, да го декомпилира или да го разделя на части; или да създава софтуер или функции, извлечени от Уебсайта, без изричното писмено съгласие на PFM.

PFM предоставя на Потребителя безплатен, неизключителен, непрехвърляем личен лиценз за достъп, използване и разглеждане на Уебсайта и съдържащите се в него Елементи само за лична употреба. Това право се предоставя само за лична, частна, нетърговска употреба, при условие че се запазват всички съответни уведомления относно възпроизвеждането и правата върху интелектуалната собственост. По тази причина на Потребителя е забранено да копира или възпроизвежда всеки или всички Елементи по всякакъв начин или във всякакъв формат, който съществува сега или в бъдеще, да превежда Елементите на друг език или на друга форма на комуникация, или да ги адаптира.
Всяка друга употреба на Елементите е строго забранена и представлява нарушение на разпоредбите на Френския кодекс за интелектуална собственост.

 

Член 7 – ХИПЕРТЕКСТОВИ ВРЪЗКИ

 

С настоящото Потребителят се уведомява, че PFM може да предоставя връзки към външни уебсайтове и/или приложения, които може да принадлежат или може да не принадлежат към групата „Пиер Фабр“. Тези уебсайтове и/или приложения са независими от Уебсайта.
PFM не публикува и не проверява източниците и съдържанието на тези уебсайтове и/или приложения или техните връзки към други уебсайтове и/или приложения.
Връзките към тези уебсайтове и/или приложения по никакъв начин не представляват одобрение, утвърждаване или поддръжка от страна на PFM на съдържанието на тези уебсайтове и/или приложения и особено на евентуалното използване на съдържанието им.
Следователно PFM не носи отговорност за съдържанието, продуктите, услугите, рекламите, бисквитките или други елементи на тези уебсайтове и/или приложения, както и за всякакви щети или загуби, независимо дали са доказани или предполагаеми, в резултат или във връзка с използването на информацията, услугите или данните, налични на тези уебсайтове и/или приложения.
Правото да създава хипертекстови връзки на Уебсайта принадлежи само на PFM.

 

ЧЛЕН 8 – ЛИЧНИ ДАННИ

 

Потребителят приема, че достъпът и използването на Уебсайта води до събиране на лични данни. Тези лични данни ще се съхраняват в продължение на 13 месеца, което е продължителността, строго необходима за използването на Уебсайта.

PFM уведомява Потребителя, че базата данни, която вероятно съдържа тези лични данни, се обработва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Личните данни, които Потребителят съобщава онлайн, са предназначени единствено за използване от PFM или от друга структура, принадлежаща към групата „Пиер Фабр“, което отговаря за обработката и запазването им. Тези данни няма да бъдат съобщавани на трети страни, с изключение на доставчика на хостинг на Уебсайта или тези, които участват в неговото съдържание или управление.

PFM се задължава да прилага всички разумни мерки, с които разполага, за да защити поверителността на тези лични данни.

Личните данни се обработват автоматично и може да се използват по следните начини:

 • Статистически анализ: PFM съставя, проучва и сравнява личните данни на Потребителите, за да определи точно общия брой/честота на посещенията.

Личните данни никога няма да бъдат достъпни за трети страни. Данните са кодирани за всеки, който не е упълномощен да прави справки в тях. Следователно събраните и запазени данни не могат да бъдат използвани за точно идентифициране на кой да е Потребител.

PFM може да бъде задължено да разкрива лична информация, когато това е необходимо за идентифициране, задържане или предприемане на правни действия срещу Потребител, който умишлено или неволно нарушава правата или собствеността на Уебсайта, вреди на други потребители на Уебсайта или вреди на друго лице, което може да пострада поради тези дейности.

PFM се задължава да прилага всички разумни мерки, с които разполага, за да защити поверителността на тези лични данни.
Потребителят има право на достъп или коригиране на личните му данни, а също така има правото да поиска да бъдат изтрити, както и да ограничи или да се противопостави на всяко тяхно обработване. За да упражни тези права, Потребителят може да се свърже с PFM на адрес: dpobg@pierre-fabre.com.

PFM ще предприеме необходимите действия, за да отговори на заявките на Потребителя по задоволителен начин. Ако поради някаква причина Потребителят счита, че отговорът на PFM е незадоволителен, PFM уведомява Потребителя, че може да подаде жалба до CNIL, френския орган за защита на данните.

PFM не прехвърля никакви лични данни извън границите на Европейския съюз и няма да прехвърля никакви данни на партньори от трети страни без изричното разрешение на Потребителя. PFM обработва всички необходими формалности с компетентните органи по отношение на защитата на личните данни.

PFM ще отговори на заявки, отправени от Потребителя по отношение на неговите данни, последния достъп до тях и всяко обработване на данните, в предвидените от закона срокове.

За повече информация относно обработката на техните лични данни, PFM уведомява Потребителите, че могат да направят справка относно политиката на PFM за лични данни на следния адрес: https://www.ihscoring.com/bg/data-privacy-policy/

 

ЧЛЕН 9 – ПОЛИТИКА ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ

 

За повече информация относно използването на бисквитки на Уебсайта, PFM информира Потребителите, че могат да направят справка с таблицата с бисквитки на следния адрес: https://www.ihscoring.com/bg/data-privacy-policy/
 

ЧЛЕН 10 – КЛАУЗА ЗА РАЗДЕЛЯНЕ И НЕОТКАЗ ОТ ПРАВА

 

Ако една от разпоредбите на Условията за използване стане недействителна чрез промяна в законодателството или разпоредбите или чрез съдебно решение, това по никакъв начин не влияе на валидността и спазването на останалите разпоредби на Условията за използване.

Ако една от страните не се възползва от някоя от разпоредбите на настоящите Условия за използване, това действие не може да се тълкува като отказ от право да се възползва от същата тази разпоредба в по-късен период.
Ако дадена разпоредба от Условията за използване стане невалидна или ако Условията съдържат някакъв недостатък, въпросната разпоредба се заменя с тази, която законно се тълкува като най-близкият ѝ еквивалент.

 

ЧЛЕН 11 – ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 

Потребителят заявява и потвърждава, че е прочел Условията за използване. Използването на Уебсайта представлява пълно и безусловно приемане от страна на Потребителя на всички Условия за използване.
За всякакви въпроси относно Условията за използване или всеки въпрос или забележка относно Уебсайта или потребителския му акаунт, Потребителят може да пише до пощенския адрес, посочен в преамбюла.

 

ЧЛЕН 12 – ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

 

Условията за използване могат да бъдат променяни от PFM по всяко време. Потребителят ще бъде уведомяван за тези промени. Всяко използване на Уебсайта след уведомяване за промяна предполага приемане на Условията за използване. Следователно Условията за използване, които се прилагат, са тези условия на Уебсайта, валидни към датата на използване от Потребителя. В случай на несъгласие по отношение на промените в Условията за използване, Потребителят се задължава да не използва Уебсайта.
Ако Условията за използване са преведени, валидна и приложима е само версията на френски език.

 

ЧЛЕН 13 – ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

 

Условията за използване се уреждат от френското законодателство.
Всеки спор, възникнал във връзка с настоящите Условия за използване, ще премине първо през помирителна процедура, преди да се пристъпи към правни процедури или арбитраж.
Ако помирителната процедура не успее, спорът ще бъде разгледан от компетентния съд на държавата на юрисдикция, а именно Апелативния съд в Париж.