Wettelijke
voorwaarden

Wettelijke voorwaarden

 

Uitgever: PIERRE FABRE MEDICAMENT, vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 57.080.969€. Hoofdkantoor: Les Cauquillous 81500 Lavaur, Frankrijk. Geregistreerd bij het registratiekantoor van Castres onder nummer B 326 118 502. Btw-nummer: FR35326118502 – Tel: 33 (0)5 63 58 88 00.

Entiteit juridisch verantwoordelijk voor de website: PIERRE FABRE MEDICAMENT

Web ontwikkelaar: om contact op te nemen met de webmaster, klik HIER: tds@wanadoo.fr

Hostingprovider: CIS VALLEY, Société Anonyme Simplifiée, een naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van € 2.500.000. Geregistreerd bij het registratiekantoor voor ondernemingen van het Bordeaux onder nummer B 410 100 747. Hoofdkantoor: Chemin de l’Hermite, BP 70081, 33523, Brugge, Frankrijk.

Credits: Ontwerp, creatie, foto’s: © TDS – Foto: © ISTOCK – TERRES DU SUD, 69 AV Des Pyrenees, 31830, Plaisance-du-touch, Frankrijk. Btw-nummer: FR 96 409 248 945. Geregistreerd bij het registratiebureau voor ondernemingen in Toulouse onder nummer 409 248 945. Siret zakelijk identificatienummer: 409 248 945 00035. Eigenaar: Bérangère Parent. Tel: 33 (0)5 62 13 56 30.

Ontwerp, redactionele inhoud, foto’s: Europese werkgroep van experts, met steun van PIERRE FABRE MEDICAMENT.

 

ARTIKEL 1 – DOEL VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

Het doel van deze Gebruiksvoorwaarden is het definiëren van de voorwaarden voor toegang tot en gebruik van de website op het adres ihscoring.com (hierna de “Website” genoemd) eigendom van PIERRE FABRE MEDICAMENT® (“PFM”). Door deze Gebruiksvoorwaarden te lezen, geeft de Gebruiker (hierna de “Gebruiker” genoemd) zijn akkoord om erdoor gebonden te zijn.

De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke Gebruiker die verbinding maakt met de Website. Als de Gebruiker niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, vraagt PFM hem vriendelijk de Website te verlaten.
Als de Gebruiker minderjarig is, verbindt hij zich ertoe de Website alleen te bekijken in aanwezigheid van zijn ouders of een voogd die eerder heeft aangegeven akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden.
De Website kan uitsluitend worden bekeken en gebruikt voor persoonlijke niet-commerciële doeleinden.

De Gebruiker verbindt zich er in grote lijnen toe om de Website of een deel daarvan niet te gebruiken voor illegale doeleinden (auteursrechten) of voor een ander doel dat met de Gebruiksvoorwaarden in strijd is.

Door de Website te bekijken gaat de Gebruiker akkoord met de Gebruiksvoorwaarden zoals gepubliceerd op de datum van gebruik.

 

ARTIKEL 2 – BESCHRIJVING VAN DE WEBSITE

 

De Website kan alleen online worden geopend.

Het werd gecreëerd voor professionele zorgverleners als hulpmiddel voor het differentiëren van patiënten met infantiele hemangiomen die onmiddellijke naar een expertisecentrum moeten worden doorverwezen en degenen die regelmatig gemonitord moeten worden (hierna de “Diensten” genoemd).

In overeenstemming met artikel 4 hieronder nemen de zorgverlener en de ouders en niet PFM de uiteindelijke beslissing om de patiënt naar een expertisecentrum door te verwijzen.

De Website vormt op geen enkele manier een contractuele aanbieding. Het is gratis te gebruiken, biedt niets voor aankoop en bevat geen vorm van reclame.
PFM garandeert de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op de Website of van de Diensten niet. PFM zal de nodige rectificaties maken. Bovendien kunnen deze informatie en deze Diensten worden bijgewerkt tussen het moment dat een Gebruiker ze ziet en het moment dat hij ze leest. Bijgevolg garandeert PFM op geen enkele manier dat deze informatie en deze Diensten nauwkeurig, volledig en up-to-date zijn.

Tenzij uitdrukkelijk vastgesteld in andersluidende bepalingen, beheersen deze Gebruiksvoorwaarden elk nieuw kenmerk dat een bestaande Dienst of bestaande Diensten verbetert of uitbreidt, of een nieuwe dienst die PFM lanceert.

 

ARTIKEL 3 – TOEGANG TOT DE WEBSITE

 

3.1. Technische vereisten

Om toegang te krijgen tot de Website moet de Gebruiker beschikken over de nodige hardware- en softwarebronnen om het Internet te gebruiken. Om toegang te krijgen tot de Website via een computer, tablet of mobiele telefoon (hierna “Apparaat” genoemd), moet de Gebruiker beschikken over een geschikte snelle internetverbinding of een telefooncontract dat internettoegang mogelijk maakt via een computer, een tablet of een compatibele mobiele telefoon, zoals een smartphone (iOS of Android), WAP-verbinding, wifi of 3G/4G.

De Gebruiker erkent dat de voorwaarden van hun contract met hun Internet- of mobiele telefoonprovider van toepassing blijven terwijl zij de Website gebruiken. Alleen de Gebruiker is aansprakelijk voor eventuele kosten die de leverancier in rekening brengt met betrekking tot toegang tot Internetverbindingsdiensten, Wi-Fi, WAP en/of 3G/4G en het gebruik van de Website.

Tijdens het gebruik van de Website verbindt de Gebruiker zich ertoe de werking van de Website, servers en/of netwerken niet te belemmeren of verstoren, om de Website niet aan te passen, te wijzigen of te kraken en om geen applicatie of website van derden te wijzigen op een manier die verwarring met betrekking tot de Website veroorzaakt.

De Gebruiker is zich bewust van de belemmeringen en beperkingen van Internetnetwerken en telecommunicatie en verbindt zich ertoe om:

 • het Apparaat te beschermen tegen elke vorm van virussen of een onbevoegde poging tot inbraak, toegang en/of gebruik door derden;
 • ervoor te zorgen dat hun Apparaat wordt geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden op de nodige manieren om de Website goed te laten functioneren.

 

3.2. Gebruikersverplichtingen

De Gebruiker erkent dat de Dienst “as is” wordt geleverd.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website te gebruiken in overeenstemming met de doeleinden zoals vastgelegd in de Gebruiksvoorwaarden, de doeleinden van de Website niet te vervormen en om Gebruikers niet aan te trekken naar een andere dienst.

Tijdens het gebruik van de Website verbindt de Gebruiker zich ertoe om de huidige wet- en regelgeving niet te schenden, met name wat betreft intellectueel eigendom en om de juiste werking van de Website niet te belemmeren.

PFM, of een persoon of entiteit die door PFM is aangewezen, heeft het recht om inhoud te wissen of te verwijderen die de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden schendt, die de huidige regelgeving schendt of die op enige andere manier verwerpelijk kan zijn.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om:

 • Geen inhoud te downloaden, verzenden of communiceren via e-mail of andere middelen die illegaal, schadelijk, bedreigend, beledigend, lasterlijk, vulgair, obsceen, hatelijk of racistisch is, die intimiderend is, die de privacy van anderen bedreigt, of die op een andere manier verwerpelijk is;
 • Geen inhoud te bekijken, weer te geven, te downloaden of communiceren die de huidige wetten in het land waar de Website wordt bekeken, kan schenden, met name die met betrekking tot intellectueel eigendom;
 • Geen poging te ondernemen andere Gebruikers te misleiden door de naam of bedrijfsnaam van andere mensen te gebruiken, met name door een werknemer of een filiaal van de PFM-dienst, een moderator, een gids of een hostingprovider te imiteren;
 • Geen inhoud te downloaden, weer te geven of te communiceren via e-mail of door andere middelen die computervirussen bevatten of enige andere code, bestanden of programma’s die ontworpen zijn om de juiste werking van computersoftware of telecommunicatietools te verstoren, te vernietigen of te beperken, deze lijst is niet-uitputtend;
 • Geen gewelddadige inhoud of enig octrooi, geregistreerd handelsmerk, handelsgeheim, intellectueel eigendomsrecht of enig ander recht van eigendom dat aan anderen toebehoort te downloaden, weer te geven of te communiceren via e-mail of enige andere middelen;
 • De normale stroom van dialoog niet te verstoren of de schuifsnelheid van het scherm niet verhogen, zodat Gebruikers hun dialoog niet kunnen volgen of typen, of iets doen dat een vergelijkbaar storend effect heeft op het vermogen van Gebruikers om in realtime te communiceren;
 • De Dienst of de servers en netwerken die verbonden zijn aan de Dienst niet te belemmeren of te verstoren, of niet te weigeren te voldoen aan de noodzakelijke voorwaarden, procedures, algemene regels of regelgevende bepalingen die van toepassing zijn op de netwerken die met de Dienst zijn verbonden;
 • Een andere Gebruiker of andere Gebruikers op welke manier dan ook niet te intimideren;
 • Geen persoonlijke of identificatiegegevens met betrekking tot andere Gebruikers te verzamelen en bewaren.

 

3.3 Registratie

Er is geen plan voor registratie op de Website.

 

ARTIKEL 4 – GEBRUIK VAN ADVIES VERSTREKT OP DE WEBSITE

Advies over de behandeling van gediagnosticeerde gevallen van infantiel hemangioom wordt beschikbaar gesteld aan de Gebruiker op de Website (hierna “Advies” genoemd). Dit impliceert geen overdracht van eigendom van het Advies. De Gebruiker krijgt niet-exclusieve toegang tot en gebruik van het Advies uitsluitend voor hun privégebruik. Om deze reden is het de Gebruiker verboden om alle Advies op eender welke manier of in welk formaat dan ook dat nu of in de toekomst bestaat, te kopiëren of te reproduceren, om het Advies te vertalen naar een andere taal of vorm van communicatie, of om de Website aan te passen.
PFM kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte gevolgen en/of verlies of schade als het Advies niet correct of illegaal gekopieerd is.
Bovendien kan PFM niet aansprakelijk worden gesteld voor het Advies dat aan Gebruikers zal worden verstrekt.
Tot slot geeft PFM geen impliciete of expliciete garantie en aanvaardt het geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van het Advies. Het Advies wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en moet worden bevestigd door zorgverleners die de uiteindelijke beslissing in overleg met de ouders nemen en die de volledige verantwoordelijkheid voor die beslissing nemen.

 

ARTIKEL 5 – GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Aansprakelijkheid

De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de Website en het Advies. Zij verbinden zich ertoe de Website en het Advies te gebruiken in overeenstemming met hun beoogde doel.

PFM garandeert dat Gebruikers de Website onbelemmerd kunnen gebruiken en garandeert met name dat de Website origineel is en geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. PFM garandeert dat de inhoud van de Website voldoet aan de huidige Franse wettelijke bepalingen en de industrienormen die van toepassing zijn op websites.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om vrijwillig of zelfs onvrijwillig geen virus, bug of bestand te introduceren van welke aard dan ook die de juiste werking van de Website verstoort. De Gebruiker alleen wordt volledig aansprakelijk gesteld voor dergelijke zaken.
Om ervoor te zorgen dat alle partijen gerespecteerd worden, kan PFM juridische stappen ondernemen tegen onachtzame Gebruikers.
De Gebruiker verklaart en garandeert dat hij zich perfect bewust is van de aard en beperkingen van het Internet, en met name van het feit dat de overdracht van gegevens en informatie via het Internet niet altijd kan worden vertrouwd omdat deze gegevens en informatie door verschillende netwerken met verschillende technische kenmerken en capaciteiten lopen, en dat dit op bepaalde tijdstippen kan worden verstoord of onmogelijk kan worden gemaakt.

PFM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de verbinding door de Gebruiker met de Website of het gebruik van de Website en het Advies.

PFM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, omissies, virussen of uitkomsten die kunnen voortvloeien uit misbruik van de Diensten, Advies of Website, aangezien PFM door niet meer dan een plicht van beste inspanningen is gebonden.

PFM en de directeuren en werknemers van PFM kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 • welke aard van schade ook dan die ontstaat door het verbinden met, toegang tot of gebruik van de Website of het Advies;
 • schade die direct of indirect resulteert in het bekijken van de Website of het gebruiken van de beschikbare Diensten;
 • schade die direct of indirect resulteert in het gebruik van de Website, inclusief elk financieel of commercieel verlies, verlies van bedrijfsinkomsten, of het verlies van de Website of gegevens in een informatiesysteem, zelfs als PFM op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade.

PFM kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor verlies van informatie of de Diensten, noch voor enige verslechtering die voortvloeit uit deze Dienst. Advies of Service die door de Website wordt verstrekt, kan niet worden opgevat als een garantie van welke aard dan ook.
Onder voorbehoud van toepasselijke wettelijke en regelgevende bepalingen kan PFM niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de Website en, in bredere zin, van elk voorval dat verbonden is met de Website en/of een website van derden. Dergelijke schade omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van winst, klanten, gegevens of immateriële activa.

 

5.2. Wijziging of stopzetting van de Website

PFM doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de Website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk is, maar is niet gebonden aan de verplichting om dit te bereiken. PFM kan derhalve de toegang ertoe onderbreken, met name voor onderhoud of upgrade. PFM is op geen enkele manier aansprakelijk voor deze onderbrekingen of voor de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de Gebruiker of een derde partij.

PFM behoudt zich het recht voor om de Website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of zonder enige aansprakelijkheid te verwijderen. De verwijdering of wijziging van de Website rechtvaardigt geen compensatie voor de Gebruiker noch enige toekenning van schadevergoeding.

 

5.3. Garanties

De Gebruiker erkent en accepteert uitdrukkelijk dat:

 • Zijn gebruik van de Website en Diensten/Advies op eigen risico is. De Service “as is” wordt geleverd en de toegankelijkheid ervan hangt af van de beschikbaarheid ervan. PFM maakt geen impliciete of expliciete garantie met betrekking tot, maar niet beperkt tot, de kwaliteit en compatibiliteit van de Dienst met een bepaald gebruik en de niet-inbreuk op de gebruiksvoorwaarden van de Dienst door de Gebruikers.
 • PFM garandeert niet dat de Website of Diensten/Advies zal/zullen voldoen aan de verwachtingen van de Gebruiker, dat de Website of Diensten/Advies ononderbroken, gepast, veilig en vrij van fouten zal/zullen zijn, dat de resultaten die verkregen kunnen worden door gebruik te maken van de Diensten nauwkeurig en betrouwbaar zijn, dat de kwaliteit van alle Advies, informatie en andere bronnen die door de Gebruiker worden verkregen, via de dienst aan hun verwachtingen zal/zullen voldoen en dat enige defecten in de gebruikte software, indien deze bestaan, hersteld zullen worden.
 • Alle hulpmiddelen die op een andere manier worden gedownload of verkregen tijdens het gebruik van de Dienst zijn op eigen risico van de Gebruiker. Alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor eventuele schade aan zijn computer of het verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van deze middelen.

 

ARTIKEL 6 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

Tenzij anders bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, zijn de Website en alle items die erop staan (waaronder teksten, gegevens, databases, grafieken, logo’s, merken, bedrijfsnamen, animaties, afbeeldingen, video’s, geluiden, software en alle andere items) (de “Items”) het exclusieve eigendom zijn van PFM of van derden die PFM toestemming hebben verleend om ze te gebruiken, en vallen onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrechten en, meer algemeen, intellectueel eigendom.
Deze items worden beschermd door auteursrechten, copyright, merken, octrooien, databaserechten, handelsgeheimen en/of alle andere intellectuele eigendomsrechten.
Alle reproductie, representatie en openbare communicatierechten zijn voorbehouden, inclusief die voor visuele verklaringen, foto’s, afbeeldingen en symbolen, etc. De reproductie van een deel van of de volledige Website in een elektronisch formaat van welke aard dan ook is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van PFM.
De merken en logo’s die op de Website worden gebruikt, worden beschermd door auteursrecht. Elke reproductie hiervan vormt een schending van het auteursrecht. Alle rechten zijn voorbehouden. In overeenstemming met artikel L. 122-4 van de Franse intellectuele eigendomscode, is elke verklaring of reproductie zonder uitdrukkelijke toestemming, in het geheel of gedeeltelijk en op welke wijze dan ook, onwettig en vormt deze een inbreuk op auteursrechten strafbaar volgens artikelen L. 335-2 en seq. van genoemde Code.
Het is de Gebruiker verboden om de Website te verkopen, te kopiëren, te verhuren, op de markt te brengen, over te dragen, toe te wijzen of op enige andere wijze aan te passen, om deze gedeeltelijk of volledig samen te voegen met een ander stuk software, om deze te vertalen, te decompileren of ontmantelen, of om software of functies te verwerken die zijn afgeleid van de Website zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PFM.

PFM verleent de Gebruiker een gratis, niet-exclusieve, niet-overdraagbare persoonlijke licentie voor toegang tot, gebruik en weergave van de Website en de daarin opgenomen Items uitsluitend voor privégebruik. Dit recht wordt uitsluitend toegekend voor persoonlijk, privé, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat alle gerelateerde kennisgevingen met betrekking tot reproductie en intellectuele eigendomsrechten worden behouden. Om deze reden is het de Gebruiker verboden om alle Items op welke wijze dan ook of in welke format dan ook dat nu of in de toekomst bestaat, te kopiëren of te reproduceren, om de Items te vertalen naar een andere taal of vorm van communicatie, of om ze aan te passen.
Elk ander gebruik van de Items is strikt verboden en vormt een inbreuk op de bepalingen van de Franse Intellectuele Eigendomscode.

 

ARTIKEL 7 – LINKS HYPERTEKST

 

De Gebruiker wordt hierbij geïnformeerd dat PFM links naar externe websites en/of applicaties kan verstrekken die al dan niet van de Pierre Fabre-groep zijn. Deze websites en/of applicaties zijn onafhankelijk van de Website.
PFM publiceert of verifieert de bronnen en inhoud van deze websites en/of applicaties of hun links naar andere websites en/of applicaties niet.
De links naar deze websites en/of applicaties vormen op geen enkele manier de goedkeuring, validatie of ondersteuning van de inhoud van deze websites en/of applicaties, en met name van het gebruik dat kan worden gemaakt van die inhoud.
PFM kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, producten, diensten, advertenties, cookies of andere items op deze websites en/of applicaties, of voor enige schade of verlies, hetzij bewezen of vermeend, als gevolg van of in verband met het gebruik van de informatie, diensten of gegevens die beschikbaar zijn op deze websites en/of applicaties.
Alleen PFM kan hypertekstlinks maken op de Website.

 

ARTIKEL 8 – PERSOONSGEGEVENS

 

De Gebruiker accepteert dat toegang tot en gebruik van de Website leidt tot het verzamelen van persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden gedurende 13 maanden bewaard, wat de duur is die strikt noodzakelijk is voor het gebruik van de Website.

PFM deelt de Gebruiker hierbij mee dat de database die deze persoonsgegevens waarschijnlijk zal bevatten, verwerkt wordt in overeenstemming met EU-verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens (de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De persoonsgegevens die de Gebruiker online communiceert, zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door PFM of door een andere entiteit die tot de Pierre Fabre-groep behoort die verantwoordelijk is voor de verwerking en de bewaring ervan. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, behalve degenen die de website hosten of betrokken zijn bij de inhoud of het beheer.

PFM verbindt zich ertoe alle redelijke maatregelen ter beschikking te stellen ter bescherming van de vertrouwelijkheid van deze persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden automatisch verwerkt en kunnen op de volgende manieren worden gebruikt:

 • Statistische analyse: PFM compileert, onderzoekt en vergelijkt de persoonsgegevens van Gebruikers om het/de tota(a)l(e) aantal/frequentie van de bezoeken nauwkeurig te bepalen.

Persoonsgegevens zullen nooit toegankelijk zijn voor derden. De gegevens worden voor iedereen versleuteld die niet bevoegd is om deze te raadplegen. Daarom kunnen de verzamelde en bewaarde gegevens niet worden gebruikt om een Gebruiker exact te identificeren.

PFM kan verplicht zijn om persoonlijke informatie openbaar te maken wanneer dit noodzakelijk is voor het identificeren, beëindigen of het nemen van juridische stappen tegen een Gebruiker die opzettelijk of onbedoeld de rechten of het eigendom van de Website kan schenden, andere Gebruikers van de Website kan schaden, of schade kan toebrengen aan andere personen die waarschijnlijk lijden onder dergelijke activiteiten.

PFM verbindt zich ertoe alle redelijke maatregelen ter beschikking te stellen ter bescherming van de vertrouwelijkheid van deze persoonsgegevens.
De Gebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens te bekijken of te corrigeren of om deze te laten verwijderen, het recht om de verwerking ervan te beperken of tegen te gaan. Om deze rechten uit te oefenen, kan de gebruiker contact opnemen met PFM op: dpobe@pierre-fabre.com.

PFM zal de nodige stappen ondernemen om op een bevredigende manier te reageren op de verzoeken van de Gebruiker. Indien de Gebruiker om welke reden dan ook de reactie van PFM onbevredigend acht, informeert PFM hierbij de Gebruiker dat hij een klacht kan indienen bij de GBA, de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit of de AP, de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens.

PFM verzendt geen persoonsgegevens buiten de grenzen van de Europese Unie en zal geen gegevens overdragen aan externe partners zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker. PFM behandelt alle noodzakelijke formaliteiten met de bevoegde autoriteiten betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
PFM zal reageren op verzoeken van de Gebruiker betreffende zijn gegevens, recente toegang tot en elke verwerking die erop wordt uitgevoerd binnen de door de wet vastgestelde deadlines.

Voor meer informatie over de verwerking van hun persoonsgegevens, informeert PFM hierbij Gebruikers dat zij het beleid inzake persoonsgegevens van PFM kunnen raadplegen op het volgende adres: https://www.ihscoring.com/nl/data-privacy-policy/

 

ARTIKEL 9 – COOKIEBELEID

 

Voor meer informatie over het gebruik van cookies op de Website, informeert PFM Gebruikers dat zij de cookiestabel kunnen raadplegen op het volgende adres: https://www.ihscoring.com/nl/data-privacy-policy/
 

ARTIKEL 11 – SCHEIDBAARHEID EN NIET-ONTHEFFING

 

Indien een van de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden nietig wordt gemaakt door een wijziging in wetgeving of regelgeving of door een gerechtelijk besluit, heeft dit op geen enkele wijze invloed op de geldigheid van en naleving van de andere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden.
Indien een van de partijen zelf geen gebruik maakt van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, kan deze actie niet worden opgevat als een afstandsverklaring van het recht om op een latere datum van deze bepaling gebruik te maken.
Als een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden ongeldig wordt, of als de Voorwaarden fouten bevatten, wordt de bepaling in kwestie vervangen door hetgene juridisch opgevat wordt als het meest nauwkeurige equivalent.

 

ARTIKEL 12 – DIVERSE BEPALINGEN

 

De Gebruiker verklaart en erkent dat hij de Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen. Het gebruik van de Website vormt een volledige en onvoorwaardelijke acceptatie van alle Gebruiksvoorwaarden van de Gebruiker.
Voor vragen over de Gebruiksvoorwaarden, of een vraag of opmerking met betrekking tot de Website of hun Gebruikersaccount, kunnen Gebruikers schrijven naar het postadres dat in de preambule is aangegeven.

 

ARTIKEL 13 – WIJZIGING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

De Gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment door PFM worden aangepast. De Gebruiker wordt op de hoogte gebracht van deze wijzigingen. Elk gebruik van de Website na kennisgeving van een wijziging impliceert acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn, zijn derhalve die van kracht op de Website op de datum van gebruik door de Gebruiker. In geval van onenigheid over wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden, verbindt de Gebruiker zich ertoe om de Website niet te openen.
Als de Gebruiksvoorwaarden zijn vertaald, is alleen de Franse versie geldig en van toepassing.

 

ARTIKEL 14 – TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSGEBIED

 

De Gebruiksvoorwaarden vallen onder de Franse wetgeving.
Elk geschil dat zich voordoet in verband met deze Gebruiksvoorwaarden zal naar bemiddeling gaan voordat enige juridische actie of arbitrage plaatsvindt.
Indien de bemiddeling mislukt, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van de jurisdictie van het Hof van Beroep Parijs.