Νomikoi
opoi

ΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

Εκδότης: Η PIERRE FABRE MEDICAMENT, απλοποιημένη συμμετοχική εταιρεία με κεφάλαιο 57.080.969€. Εδρα: Les Cauquillous 81500 Lavaur, Γαλλία. Εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών της Castres με τον αριθμό B 326 118 502. ΑΦΜ: FR35326118502 – Tηλ: 33 (0)5 63 58 88 00.

Εταιρεία νομικά υπεύθυνης για τον Ιστότοπο: PIERRE FABRE MEDICAMENT

Προγραμματιστής Web: για να επικοινωνήσετε μαζί του, πατήστε ΕΔΩ: tds@wanadoo.fr

Πάροχος Φιλοξενίας: CIS VALLEY, Société Anonyme Simplifiée, μία ανώνυμη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχικό κεφάλαιο €2,500,000. Εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών του Bordeaux με αριθμό B 410 100 747. Έδρα: Chemin de l’Hermite, BP 70081, 33523, Bruges, Γαλλία.

Credits: Σχεδιασμός, δημιουργία, φωτογραφίες: © TDS – Photo: © ISTOCK – TERRES DU SUD, 69 AV Des Pyrenees, 31830, Plaisance-du-touch, Γαλλία. ΑΦΜ: FR 96 409 248 945. Εγγεγραμμένη στα μητρώα εταιρειών της Toulouse με αριθμό 409 248 945. Siret Αριθμός Άσκησης Επαγγέλματος: 409 248 945 00035. Ιδιοκτήτης: Bérangère Parent. Tηλ: 33 (0)5 62 13 56 30.

Σχεδιασμός, περιεχόμενο, φωτογραφίες: Ευρωπαική ομάδα ειδικών με την υποστήριξη της PIERRE FABRE MEDICAMENT.

 

ΑΡΘΡΟ 1 – ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

 

O σκοπός αυτών των Όρων Χρήσης είναι ο καθορισμός των όρων πρόσβασης και χρήσης του ιστότοπου στη διεύθυνση ihscoring.com (στο εξής η “Ιστοσελίδα”) που ανήκει στην PIERRE FABRE MEDICAMENT® (“PFM”). Με την ανάγνωση αυτών των Όρων Χρήσης, ο χρήστης (εφεξής ο “Χρήστης”) δηλώνει ότι συμφωνεί να δεσμεύεται από τους όρους αυτούς.

Οι Όροι Χρήσης ισχύουν για οποιονδήποτε Χρήστη που συνδέεται με την Ιστοσελίδα. Εάν ο Χρήστης δεν συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης, η PFM τους ζητά να εγκαταλείψουν την Ιστοσελίδα.

Εάν ο Χρήστης είναι ανήλικος, αναλαμβάνει την υποχρέωση να δει την Ιστοσελίδα μόνο παρουσία των γονέων του ή ενός κηδεμόνα που θα έχει δηλώσει προηγουμένως ότι συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης.

Η Ιστοσελίδα μπορεί να προβληθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς.

Ο Χρήστης γενικά δεσμεύεται να μην χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε μέρος αυτής για παράνομους σκοπούς (πνευματικά δικαιώματα) ή για οποιονδήποτε σκοπό που αντίκειται στους Όρους Χρήσης.

Με την περιήγηση στην Ιστοσελίδα, ο Χρήστης συμφωνεί ότι θα συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης, όπως αυτοί υφίστανται την συγκεκριμένη ημερομηνία χρήσης.

 

ΑΡΘΡΟ 2 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

Η πρόσβαση της Ιστοσελίδας μπορεί να γίνει μόνο μέσω διαδικτύου.

Εχει δημιουργηθεί για επαγγελματίες υγείας ως εργαλείο για τη διάκριση μεταξύ ασθενών που παρουσιάζουν βρεφικό αιμαγγείωμα για τους οποίους απαιτείται άμεση παραπομπή σε κέντρο εξειδικευμένων και σε εκείνους που απαιτείται να έχουν τακτική παρακολούθηση (εφεξής οι «Υπηρεσίες»).
Σύμφωνα με το άρθρο 4 κατωτέρω, η τελική απόφαση για την παραπομπή του ασθενούς σε εξειδικευμένο κέντρο εξαρτάται από τον επαγγελματία υγείας και τους γονείς και όχι από την PFM.

Η ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί προσφορά για σύναψη σύμβασης. Είναι ελεύθερη για χρήση, δεν προσφέρει τίποτα προς αγορά και δεν περιέχει καμία μορφή διαφήμισης.

Η PFM δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας ή με τις Υπηρεσίες. Η PFM θα προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις. Επιπλέον, αυτές οι πληροφορίες και αυτές οι Υπηρεσίες ενδέχεται να ενημερώνονται μεταξύ της χρονικής στιγμής που ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση για πρώτη φορά και της χρονικής στιγμής που τις διαβάζει. Συνεπώς, η PFM δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση ότι αυτές οι πληροφορίες και αυτές οι Υπηρεσίες είναι ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες.

Εκτός αν προβλέπεται αλλού διαφορετικά, οποιοδήποτε νέο στοιχείο που βελτιώνει ή ενισχύει μια υπάρχουσα Υπηρεσία ή Υπηρεσίες ή οποιαδήποτε νέα υπηρεσία από την PFM, θα διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

 

3.1. Τεχνικές προδιαγραφές

Για να αποκτήσει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, ο Χρήστης πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και λογισμικό για τη χρήση του Διαδικτύου. Για να αποκτήσει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μέσω υπολογιστή, tablet ή κινητού τηλεφώνου (εφεξής “Συσκευή”), ο Χρήστης πρέπει να διαθέτει κατάλληλη σύνδεση Internet υψηλής ταχύτητας ή σύμβαση τηλεφώνου που να επιτρέπει πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω υπολογιστή, tablet ή συμβατού κινητού τηλεφώνου, όπως ένα smartphone (iOS ή Android), σύνδεση WAP, Wi-Fi ή 3G / 4G.

Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι οι όροι της σύμβασής του με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου ή κινητής τηλεφωνίας εξακολουθούν να ισχύουν κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας. Ο Χρήστης και μόνο ευθύνεται για τυχόν χρεώσεις του παρόχου σε σχέση με την πρόσβαση στις υπηρεσίες σύνδεσης στο Internet, Wi-Fi, WAP ή / και 3G / 4G και χρήσης της Ιστοσελίδας.

Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει ή να διακόπτει τη λειτουργία της Ιστοσελίδας, των διακομιστών ή / και των δικτύων, να μην τροποποιεί, προσαρμόζει ή αντιγράφει την Ιστοσελίδα και να μην τροποποιεί μια εφαρμογή ή έναν ιστότοπο τρίτου μέρους κατά τρόπο που να δημιουργεί σύγχυση σχετικά με την σχέση του με την Ιστοσελίδα..

Ο Χρήστης γνωρίζει τους περιορισμούς των δικτύων Διαδικτύου και τηλεπικοινωνιών και ως εκ τούτου αναλαμβάνει την υποχρέωση να:

 • προστατεύει τη Συσκευή του από οποιαδήποτε μορφή ιού ή οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη απόπειρα εισβολής, πρόσβασης ή / και χρήσης από τρίτους
 • διασφαλίζει ότι η Συσκευή του έχει εγκατασταθεί, χρησιμοποιείται και συντηρείται με τον κατάλληλο τρόπο ώστε επιτρέπει την σωστή λειτουργία του Ιστοτόπου.

 

3.2. Υποχρεώσεις Χρήστη

Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι η Υπηρεσία παρέχεται “ως έχει”.

Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με τους σκοπούς που καθορίζονται στους Όρους Χρήσης, ώστε να μη έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς της Ιστοσελίδας και να μην προσπαθεί να προσελκύσει Χρήστες για οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία.

Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, ο Χρήστης δεσμεύεται να μην παραβιάζει τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, ιδιαίτερα εκείνους που αφορούν στην πνευματική ιδιοκτησία και να μην βλάπτει την εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας.
Η PFM, ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που ορίζεται από την PFM, έχει το δικαίωμα να διαγράψει ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο που παραβιάζει τους όρους αυτών των Όρων Χρήσης, που παραβιάζει τους ισχύοντες κανονισμούς ή που μπορεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να είναι παράνομο.

Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην:

 • Λαμβάνει, αποστέλλει ή επικοινωνεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλο μέσο οποιοδήποτε περιεχόμενο που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, καταχρηστικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, απειλητικό ή ρατσιστικό, που αποτελεί παρενόχληση, απειλεί την ιδιωτικότητα των άλλων ή είναι καταδικαστέο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
 • Προβάλει, εμφανίσει, μεταφορτώσει ή κοινοποιήσει οποιοδήποτε περιεχόμενο ενδέχεται να παραβιάζει τους ισχύοντες νόμους στη χώρα όπου προβάλλεται ο Ιστότοπος, ιδίως εκείνους που σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία.
 • Προσπαθήσει να παραπλανήσει άλλους Χρήστες με την χρήση του ονόματος ή της εταιρικής επωνυμίας άλλων ατόμων, και ειδικώτερα με την οικειοποιούμενος το όνομα υπαλλήλου ή συνεργάτη της υπηρεσίας PFM, συντονιστή, οδηγού ή πάροχου φιλοξενίας.
 • Λαμβάνει, προβάλει ή επικοινωνεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο οποιοδήποτε περιεχόμενο περιέχει ιούς υπολογιστών ή άλλο κώδικα, αρχείο ή πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί να διακόπτει, καταστρέφει ή περιορίσει την ορθή λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή ή τηλεπικοινωνιακού εργαλείου, του καταλόγου αυτού ενδεικτικά αναφερομένου.
 • Λαμβάνει, προβάλει ή επικοινωνεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε βίαιο περιεχόμενο ή δικαίωμα επι πνευματικής δημιουργίας, καταχωρημένο εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας που ανήκει σε τρίτους
 • Διαταράσσει τη φυσιολογική ροή του διαλόγου ή αυξάνει την ταχύτητα κύλισης της οθόνης έτσι ώστε οι Χρήστες να μην μπορούν να ακολουθήσουν ή να πληκτρολογήσουν τον διάλογό τους ή να κάνει οτιδήποτε έχει παρόμοια καταστροφική επίδραση στη δυνατότητα των Χρηστών να επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο.
 • Παρεμποδίσει ή διακόψει την Υπηρεσία ή τους διακομιστές και τα δίκτυα που συνδέονται με την Υπηρεσία ή αρνηθεί να συμμορφωθεί με τους απαραίτητους όρους, διαδικασίες, γενικούς κανόνες ή κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν για τα δίκτυα που συνδέονται με την Υπηρεσία.
 • Παρενοχλήσει οποιονδήποτε άλλο Χρήστη ή Χρήστες καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
 • Συλλέξει και αποθηκεύσει προσωπικά δεδομένα ή στοιχεία ταυτοποίησης που σχετίζονται με άλλους Χρήστες.

 

3.3 Εγγραφή

Δεν υφίσταται πρόγραμμα για εγγραφή στην Ιστοσελίδα.

 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Συμβουλές για τη διαχείριση των διαγνωσμένων περιπτώσεων βρεφικού αιμαγγειώματος διατίθενται στον Χρήστη στον Ιστότοπο (στο εξής “Συμβουλές”). Αυτό δεν συνεπάγεται καμία μεταβίβαση της κυριότητας της Συμβουλής. Ο Χρήστης αποκτά μία μη αποκλειστική πρόσβαση και χρήση των Συμβουλών για προσωπική του χρήση μόνο. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται στον Χρήστη να αντιγράψει ή να αναπαράγει οποιαδήποτε ή όλες τις Συμβουλές με οποιονδήποτε τρόπο ή σε οποιαδήποτε μορφή που υφίσταται τώρα ή στο μέλλον, να μεταφράσει τις Συμβουλές σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα ή μορφή επικοινωνίας ή να προσαρμόσει την Ιστοσελίδα.
Η PFM δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις ή / και τυχόν απώλεια ή ζημιά που προέκυψε από μία Συμβουλή που είναι ελαττωματική ή αποτελεί αντιγραφή άλλης.
Επιπλέον, η PFM δεν θεωρείται υπεύθυνη για τις Συμβουλές που παρέχονται στους Χρήστες.
Τέλος, η PFM δεν παρέχει έμμεση ή ρητή εγγύηση και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε σχέση με τη χρήση της Συμβουλής. Οι Συμβουλές παρέχονται μόνο για ενημέρωση και πρέπει να επιβεβαιώνονται από επαγγελματίες του τομέα της υγείας, οι οποίοι και θα λάβουν την τελική απόφαση σε συνεννόηση με τους γονείς και οι οποίοι θα αναλάβουν την πλήρη ευθύνη για την απόφαση αυτή.

 

ΑΡΘΡΟ 5 – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

 

5.1 Ευθύνη

Μόνο ο Χρήστης είναι απόλυτα υπεύθυνος για τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Συμβουλών. Αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και τις Συμβουλές σύμφωνα με τον σκοπό που προορίζονται.

Η PFM εγγυάται στους Χρήστες την ανεμπόδιστη χρήση της Ιστοσελίδας και ιδίως εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα είναι η πρωτότυπη και δεν παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Η PFM εγγυάται ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας συμμορφώνεται με τις ισχύοντες γαλλικούς νόμους και τα πρότυπα που ισχύουν για τους ιστότοπους.

Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην εισαγάγει εκούσια ή ακόμη και ακουσίως οποιοδήποτε ιό, σφάλμα ή αρχείο οποιασδήποτε μορφής που διαταράσσει την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας. Ο Χρήστης θα είναι ο μόνος υπεύθυνος για οποιοδήποτε τέτοιο συμβάν.

Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των μερών, η PFM ενδέχεται να προβεί σε νομικές ενέργειες ενάντια των Χρηστών που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους.

Ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι γνωρίζει απόλυτα τη φύση και τους περιορισμούς του Διαδικτύου και ειδικότερα ότι η μετάδοση δεδομένων και πληροφοριών μέσω Διαδικτύου δεν είναι ασφαλής δεδομένου ότι αυτά τα δεδομένα και οι πληροφορίες διακινούνται μέσω διαφόρων δικτύων με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες, και ότι, ως εκ τούτου, μπορεί να διαταράσσεται η πρόσβαση ή να καθίσταται αδύνατη σε ορισμένες χρονικές στιγμές.

Η PFM δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τη σύνδεση του Χρήστη με την Ιστοσελίδα ή τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Συμβουλών.

Η PFM δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη, παραλείψεις, ιούς ή αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από κακή χρήση των Υπηρεσιών, Συμβουλών ή Ιστοσελίδας, δεδομένου ότι η PFM δεσμεύεται μόνο να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια.

Η PFM και οι διευθυντές και υπάλληλοι της PFM δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για:

 • ζημιές οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν από τη σύνδεση, την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας ή των Συμβουλών.
 • ζημιές που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από την προβολή της Ιστοσελίδας ή τη χρήση των Υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες σε αυτήν.
 • ζημίες που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε οικονομικών ή εμπορικών ζημιών, απώλειας επιχειρηματικών εσόδων ή απώλειας της Ιστοσελίδας ή των δεδομένων σε οποιοδήποτε σύστημα πληροφοριών, ακόμη και αν η PFM έχει επίγνωση της πιθανότητας τέτοιας ζημίας.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η PFM για τυχόν απώλεια πληροφοριών ή υπηρεσιών, ούτε για οποιαδήποτε αλλοίωση που προκύπτει από την Υπηρεσία. Οποιαδήποτε Συμβουλή ή Υπηρεσία που παρέχεται από την Ιστοσελίδα δεν μπορεί να θεωρηθεί εγγυημένη καθοιονδήποτε τρόπο.

Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων νομικών και κανονιστικών διατάξεων, η PFM δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και, ευρύτερα, από οποιοδήποτε γεγονός που συνδέεται με την Ιστοσελίδα ή / και οποιονδήποτε τρίτο ιστότοπο. Τέτοιες ζημιές συμπεριλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, απώλεια κερδών, πελατών, δεδομένων ή άυλων περιουσιακών στοιχείων.

 

5.2. Τρoποποίηση ή διακοπή της ιστοσελίδας

Η PFM καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει ότι η Ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη 7 ημέρες την εβδομάδα και 24 ώρες την ημέρα, αλλά δεν δεσμεύεται να το επιτύχει. Επομένως, η PFM μπορεί να διακόψει την πρόσβαση σε αυτή, ιδίως για συντήρηση ή αναβάθμιση. Η PFM δεν ευθύνεται καθοιονδήποτε τρόπο για οποιαδήποτε διακοπές ή επακόλουθες επιπτώσεις για τον Χρήστη ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Η PFM διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να διαγράψει την Ιστοσελίδα χωρίς προειδοποίηση και χωρίς καμία ευθύνη. Η διαγραφή ή η τροποποίηση της Ιστοσελίδας δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση την οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης για τον Χρήστη ούτε οποιαδήποτε σχετική αξίωση αποζημίωσης για ζημιές.

 

5.3. Εγγυήσεις

Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ρητά ότι:

 • Η χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών / Συμβουλών γίνεται με δική του ευθύνη. Η Υπηρεσία παρέχεται “ως έχει” και η προσβασιμότητά της εξαρτάται από τη διαθεσιμότητά της. Η PFM δεν παρέχει καμία σιωπηρή ή ρητή εγγύηση, χωρίς περιορισμό, σχετικά με την ποιότητα αλλά και τη συμβατότητα της Υπηρεσίας με οποιαδήποτε συγκεκριμένη χρήση και τη μη παραβίαση των όρων χρήσης της Υπηρεσίας από τους Χρήστες.
 • Η PFM δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα ή οι Υπηρεσίες / Συμβουλές θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του Χρήστη, ότι η Ιστοσελίδα ή οι Υπηρεσίες / Συμβουλές θα είναι συνεχείς, κατάλληλες, ασφαλείς και χωρίς σφάλματα, ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη χρήση των Υπηρεσιών θα είναι ακριβή και αξιόπιστα, ότι η ποιότητα όλων των Συμβουλών, των πληροφοριών και κάθε άλλης πηγής που αποκτά ο Χρήστης μέσω της Υπηρεσίας θα ικανοποιεί τις προσδοκίες του, και ότι τυχόν ελαττώματα στο χρησιμοποιούμενο λογισμικό, εάν υπάρχουν, θα διορθωθούν.
 • Οι πηγές που λαμβάνονται ή αποκτώνται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κατά τη χρήση της Υπηρεσίας είναι αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη. Μόνο ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημιά στον υπολογιστή του ή για τυχόν απώλεια δεδομένων που προκύπτουν από τη λήψη αυτών των πηγών.

 

ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους Χρήσης, η Ιστοσελίδα και όλα τα στοιχεία που εμφανίζονται σε αυτήν (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, δεδομένων, βάσεων δεδομένων, γραφημάτων, λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, εταιρικών ονομάτων, κινούμενων εικόνων, εικόνων, βίντεο, ήχου, λογισμικού και όλων των άλλων στοιχείων) (τα “Στοιχεία”) αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της PFM ή τρίτων που έχουν χορηγήσει άδεια χρήσης στην PFM και διέπονται από το γαλλικό και το διεθνές δίκαιο περί πνευματικών δικαιωμάτων και, γενικότερα, πνευματικής ιδιοκτησίας.
Αυτά τα Στοιχεία προστατεύονται από τα δικαιώματα δημιουργού, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα βάσης δεδομένων, εμπορικά μυστικά ή / και όλα τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Όλα τα δικαιώματα αναπαραγωγής, εκπροσώπησης και δημόσιας επικοινωνίας διατηρούνται, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν οπτικές αναπαραστάσεις, φωτογραφίες, εικόνες και σύμβολα ή άλλα. Η αναπαραγωγή οποιουδήποτε ή του συνόλου της Ιστοσελίδας σε ηλεκτρονική μορφή οποιουδήποτε είδους απαγορεύεται αυστηρά χωρίς τη ρητή άδεια την PFM.
Τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα προστατεύονται ως πνευματικά δικαιώματα. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή τους αποτελεί παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων. Όλα τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και διατηρούνται Σύμφωνα με το άρθρο L. 122-4 του Γαλλικού Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, οποιαδήποτε χρήση ή αναπαραγωγή χωρίς ρητή άδεια, εν όλω ή εν μέρει και με οποιονδήποτε τρόπο, είναι παράνομη και συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων που τιμωρείται σύμφωνα με τα άρθρα L. 335 -2 επόμενα του εν λόγω Κώδικα.

Ο Χρήστης απαγορεύεται να εμπορεύεται, να αντιγράφει, να μισθώνει, να μεταπωλεί, να μεταβιβάζει, να εκχωρεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να χορηγεί, να τροποποιεί ή να προσαρμόζει την Ιστοσελίδα, μερικώς ή ολικώς να την συγχωνεύει με άλλο λογισμικό, να την μεταφράσει, να την ανακατασκευάσει ή να την αποσυναρμολογεί ή να δημιουργεί οποιοδήποτε λογισμικό ή λειτουργία που προέρχονται από την Ιστοσελίδα χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της PFM.

Η PFM παρέχει στον Χρήστη μία δωρεάν, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη προσωπική άδεια πρόσβασης, χρήσης και προβολής της Ιστοσελίδας και των θεμάτων που περιέχονται σε αυτήν για προσωπική χρήση μόνο. Το δικαίωμα αυτό παρέχεται μόνο για προσωπική, ιδιωτική και μη εμπορική χρήση, υπό τον όρο ότι τηρούνται όλες οι σχετικές ειδοποιήσεις σχετικά με την αναπαραγωγή και την ιδιοκτησία των πνευματικών δικαιωμάτων. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται στον Χρήστη να αντιγράψει ή να αναπαράγει οποιοδήποτε ή όλα τα Στοιχεία με οποιονδήποτε τρόπο ή σε οποιαδήποτε μορφή που υφίσταται τώρα ή στο μέλλον, να μεταφράζει τα Στοιχεία σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα ή μορφή επικοινωνίας ή να τα προσαρμόζει
Οποιαδήποτε άλλη χρήση των Στοιχείων απαγορεύεται αυστηρά και αποτελεί παράβαση των διατάξεων του γαλλικού Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

 

ΑΡΘΡΟ 7 – ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟΥ

 

Ο Χρήστης ενημερώνεται ότι η PFM μπορεί να παρέχει συνδέσμους σε εξωτερικούς ιστότοπους ή / και εφαρμογές που ενδέχεται να ανήκουν ή όχι στον όμιλο Pierre Fabre. Αυτοί οι ιστότοποι και / ή οι εφαρμογές είναι ανεξάρτητες από την Ιστοσελίδα.
Η PFM δεν δημοσιεύει ούτε ελέγχει τις πηγές και το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων ή / και εφαρμογών ή τους συνδέσμους τους σε άλλους ιστότοπους και / ή εφαρμογές.
Οι σύνδεσμοι σε αυτούς τους ιστότοπους ή / και εφαρμογές σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν έγκριση, επικύρωση ή υποστήριξη του περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων ή / και εφαρμογών από την PFM και ιδιαίτερα όσον αφορά την χρήση αυτού του περιεχομένου.
Επομένως, η PFM δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενο, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις διαφημίσεις, τα cookies ή άλλα αντικείμενα σε αυτούς τους ιστότοπους ή / και τις εφαρμογές ή για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια, είτε αποδεδειγμένη είτε υποτιθέμενη, ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με τη χρήση των πληροφοριών, των υπηρεσιών ή των δεδομένων που υπάρχουν σε αυτούς τους ιστότοπους ή / και εφαρμογές.
Μόνο η PFM μπορεί να δημιουργήσει συνδέσεις υπερκειμένου στην Ιστοσελίδα.

 

ΑΡΘΡΟ 8 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Ο Χρήστης αποδέχεται ότι η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας οδηγεί στη συλλογή προσωπικών δεδομένων. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν για χρονική διάρκεια 13 μηνών, η οποία διάρκεια είναι η απολύτως απαραίτητη για τη χρήση της Ιστοσελίδας

Η PFM ενημερώνει τον Χρήστη ότι η βάση δεδομένων που ενδέχεται να περιέχει αυτά τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλεται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων).

Τα προσωπικά δεδομένα που ο Χρήστης επικοινωνεί ηλεκτρονικά προορίζονται αποκλειστικά για χρήση από την PFM ή από οποιαδήποτε άλλη νομική προσωπικότητα που ανήκει στον όμιλο Pierre Fabre και είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία και τη διατήρησή τους. Αυτά τα δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους εκτός από εκείνους που φιλοξενούν την Ιστοσελίδα ή σε όσους εμπλέκονται στο περιεχόμενο ή τη διαχείρισή της.

Η PFM δεσμεύεται ότι θα εφαρμόσει όλα τα εύλογα μέτρα που διαθέτει για την προστασία του απορρήτου αυτών των προσωπικών δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται αυτόματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Στατιστική ανάλυση: Η PFM καταρτίζει, μελετά και συγκρίνει τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών για τον ακριβή προσδιορισμό του συνολικού αριθμού / συχνότητας των επισκέψεων.

Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα είναι ποτέ προσβάσιμα σε τρίτους. Τα δεδομένα κρυπτογραφούνται σε όποιον δεν είναι εξουσιοδοτημένος να έχει πρόσβαση Επομένως, τα δεδομένα που συλλέγονται και διατηρούνται δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ακριβή αναγνώριση της ταυτότητας οποιουδήποτε Χρήστη.

Η PFM ενδέχεται να υποχρεωθεί να αποκαλύψει προσωπικά στοιχεία όποτε είναι απαραίτητο για τον εντοπισμό, την διαπίστωση ή τη λήψη νομικών μέτρων εναντίον οποιουδήποτε Χρήστη ο οποίος μπορεί να παραβιάσει σκόπιμα ή ακούσια τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία της Ιστοσελίδας, να βλάψει άλλους Χρήστες της Ιστοσελίδας ή να βλάψει οποιοδήποτε άλλο άτομο που μπορεί να ζημιωθεί εξαιτίας αυτών των δραστηριοτήτων.

Η PFM δεσμεύεται ότι θα εφαρμόσει όλα τα εύλογα μέτρα που διαθέτει για την προστασία του απορρήτου αυτών των προσωπικών δεδομένων.

Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση ή να διορθώνει τα προσωπικά του δεδομένα ή να τα διαγράφει, το δικαίωμα να περιορίζει ή να αντιτίθεται σε οποιαδήποτε επεξεργασία τους. Για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την PFM στη διεύθυνση: dpogr@pierre-fabre.com

Η PFM θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στα αιτήματα του Χρήστη. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο Χρήστης κρίνει ότι η απάντηση της PFM δεν είναι ικανοποιητική, η PFM ενημερώνει τον Χρήστη ότι μπορεί να υποβάλει καταγγελία στο CNIL, τη γαλλική αρχή προστασίας δεδομένων.

Η PFM δεν μεταφέρει προσωπικά δεδομένα πέρα από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα μεταφέρει δεδομένα σε τρίτους συνεργάτες χωρίς την ρητή εξουσιοδότηση του Χρήστη. Η PFM διαχειρίζεται τις αναγκαίες διαδικασίες στις αρμόδιες αρχές σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Η PFM θα ανταποκρίνεται σε αιτήματα του Χρήστη σχετικά με τα δεδομένα του, την πρόσφατη πρόσβαση σε αυτά και οποιαδήποτε επεξεργασία που πραγματοποιείται σε αυτά εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, η PFM ενημερώνει τους Χρήστες ότι μπορούν να συμβουλευθούν την πολιτική προσωπικών δεδομένων της PFM στην ακόλουθη διεύθυνση:  https://www.ihscoring.com/el/data-privacy-policy/

 

ΑΡΘΡΟ 9 – ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies στην Ιστοσελίδα, η PFM ενημερώνει τους Χρήστες ότι μπορούν να συμβουλευτούν τον πίνακα cookies στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.ihscoring.com/el/data-privacy-policy/
 

ΑΡΘΡΟ 11 – ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ και παραιτησεισ

 

Εάν κάποια από τις διατάξεις των Όρων Χρήσης καταστεί άκυρη λόγω αλλαγής νομοθεσίας ή κανονισμών ή δικαστικής απόφασης, αυτό δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο την εγκυρότητα και την ισχύ των άλλων διατάξεων των Όρων Χρήσης. Εάν ένα από τα μέρη δεν κάνει χρήση οποιασδήποτε από τις διατάξεις αυτών των Όρων Χρήσης, η ενέργεια αυτή δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως παραίτηση από το δικαίωμα να κάνει χρήση αυτής της ίδιας διάταξης σε μεταγενέστερο χρόνο.
Εάν μια διάταξη των Όρων Χρήσης καθίσταται άκυρη ή αν οι Όροι περιέχουν κάποιο ελάττωμα, η εν λόγω διάταξη αντικαθίσταται από εκείνη που ερμηνεύεται νόμιμα ως η πλησιέστερη.

 

ΑΡΘΡΟ 12 – ΔΙΑΦΟΡΕΣ προβλεψεισ

 

Ο Χρήστης δηλώνει και αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει τους Όρους Χρήσης. Η χρήση της Ιστοσελίδας αποτελεί πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των Όρων Χρήσης από τον Χρήστη.
Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους Χρήσης ή οποιαδήποτε ερώτηση ή παρατήρηση σχετικά με την Ιστοσελίδα ή τον Λογαριασμό Χρήστη, ο Χρήστης μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναφέρεται στο προοίμιο.

 

ΑΡΘΡΟ 13 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

 

Οι Όροι Χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή από την PFM. Ο Χρήστης θα ειδοποιηθεί για αυτές τις αλλαγές. Οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας μετά την κοινοποίηση μιας τροποποίησης συνεπάγεται αποδοχή των Όρων Χρήσης. Συνεπώς, οι Όροι Χρήσης που ισχύουν είναι εκείνοι που ισχύουν στην Ιστοσελίδα κατά την ημερομηνία χρήσης από τον Χρήστη. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με τροποποιήσεις στους Όρους Χρήσης, ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποκτήσει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα
Εάν οι Όροι Χρήσης μεταφράζονται, μόνο η γαλλική έκδοση είναι έγκυρη και ισχύει.

 

ΑΡΘΡΟ 14 – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

Οι Όροι Χρήσης διέπονται από το γαλλικό δίκαιο.
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης θα επιλυθεί με διαμεσολάβηση πριν από οποιαδήποτε άλλη νομική ενέργεια ή διαιτησία.
Σε περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης, η διαφορά θα υποβληθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου της δικαιοδοσίας του Εφετείου του Παρισιού.